الکیل بنزن خطی

 

 

آلكيل بنزن خطي به تركيباتي گفته مي شود كه شامل يك حلقه بنزني و يك گروه آلكيل متصل به آن است. گروه آلكيل متصل به آلكيل بنزن خطي ، يك گروه هيدروكربني آلي خطي است. آلكيل بنزن خطي يا همان LAB ماده اي واسطه در توليد مواد شوينده است. اين ماده شامل يك زنجيره خطي و يك حلقه بنزن است. از سال 1960 استفاده از اين ماده در شوينده ها به دليل مشكلات زيست محيطي متوقف شد. نفت سفيد يا كروسن ماده اوليه پارافين هاي خطي با خلوص بالا است كه اين مواد نيز در نهايت با دي هيدروژناسيون به اولفين هاي خطي تبديل مي شوند. درنتيجه مونو اولفين هاي خطي با بنزن در حضور كاتاليست واكنش داده و آلكيل بنزن خطي را توليد مي كنند. آلكيل بنزن خطي براي توليد سولفونات آلكيل بنزن استفاده مي شود (LAS). اين شوينده يك شوينده زيست تجزيه پذير است. در سال 1995 يك كاتاليست جامد (فرآيند DETAL) براي آن اختراع شد. اكثر واحدهاي توليد كننده LAB امروزه از اين فرآيند استفاده مي كنند. موارد مصرف: شوينده ها ، افزودني روغن موتور

back to the صادرات