سرمایه گذاری

تیم ما ارائه دهنده راه حل برای تامین مالی پروژه ها، سرمایه گذاری، راه اندازی Turn-Key و EPC Plant  .
قبول هر نوع پرداخت منجمله اعتبار اسنادی /نقدی و یوزانس از کلیه بانکهای ایران.